W przypadku osoby niepełnoletniej kwestionariusz wypełnia Rodzic/Opiekun prawny

W ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia zgłoszenia konieczne jest dostarczenie na adres mailowy bcu@zdz.katowice.pl wymaganych, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Branżowego Centrum Umiejętności w Katowicach, dokumentów wskazanych w § 4.pkt 10 oraz 12 ww. Regulaminu.