Polityka prywatności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizując świadczenie usług w ramach Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich Klientów i Współpracowników. Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze starannością oraz z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ich ochrony.

Z niniejszej Polityki każdy dowie się w jaki sposób wykorzystujemy informacje, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdują się tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują naszym Klientom i Współpracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZDZ Katowice.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich osób, w tym odwiedzających nasze strony internetowe, które mogą, ale nie muszą być klientami BCU. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, będzie więc na bieżąco aktualizowana.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, REGON 000512533, NIP 634-013-55-58, będący Liderem BCU, zwany dalej Administratorem.

1.2 Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostępnego pod adresem: iod@zdz.katowice.pl lub numerem telefonu (+48) 32 603 77 40 lub adresem pocztowym: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.

1.3 Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta i Współpracownika.

2. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

2.1 Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub pozyskaliśmy je od instytucji zlecającej wykonanie usługi. Administrator nie pozyskuje danych z innych źródeł.

2.2 Zakres przetwarzanych danych dotyczy: a) podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym teleadresowych i daty urodzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich także podstawowych danych identyfikacyjnych rodzica/opiekuna prawnego; b) informacji o posiadanym wykształceniu; c) danych dotyczących statusu na rynku pracy, w tym miejscu zatrudnienia (o ile dotyczy).

2.3 Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach: a) świadczenia na Twoją rzecz usług, w tym podejmowania czynności mających na celu zawarcie umów oraz wykonania umów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów, przy czym niepodanie przez Ciebie danych osobowych w ww. celu może uniemożliwić świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług dla Ciebie interesujących na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – gdy przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO); e) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynie internetowej, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora.

2.3 Udostępnienie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a udzielenie zgody na przetwarzanie danych w tych celach, dla których Twoja zgoda jest wymagana, oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jakim zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2.4 Treść wymaganej zgody jest przedstawiana w każdym przypadku, gdy jest wymagana.

2.5 W przypadku udzielania przez Ciebie dodatkowej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, także w celach marketingu edukacyjnego polegającego na: a) informowaniu Ciebie o planowanych kursach oraz naborze w obszarach podobnych do Ciebie interesujących; b) informowaniu Ciebie o zbliżającym się terminie utraty ważności certyfikatów lub uprawnień zawodowych wraz z propozycją kursu/egzaminu pozwalającego na odnowienie ich ważności; c) zabezpieczenia informacji o uzyskanych przez Ciebie kwalifikacjach lub kompetencjach, czyli dla celów archiwalno-dowodowych (w tym wystawienia duplikatów świadectw, certyfikatów i zaświadczeń).

2.6 Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia Twoich danych, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych umów podmiotom trzecim w sposób zapewniający stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

2.7 Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: a) spółki i organizacje powiązane z Administratorem; b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); c) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne; d) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

2.8 Administrator nie przekazuje Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.9 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy, jak poniżej: a) w celu wykonania usług i realizacji zawartych umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów; b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody; c) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;d) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa; e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń; f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

3.1 Przysługują Tobie następujące prawa: a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia); f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

3.3 Twoje dane osobowe są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty,uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

3.4 W celu wykonania swoich praw możesz skierować odpowiednie żądanie pod adres email: bcu@zdz.katowice.pl lub na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.

A+
A-
X