W przypadku osoby niepełnoletniej kwestionariusz wypełnia Rodzic/Opiekun prawny

W ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia zgłoszenia konieczne jest dostarczenie na adres mailowy bcu@zdz.katowice.pl wymaganych, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Branżowego Centrum Umiejętności w Katowicach, dokumentów wskazanych w § 4.pkt 10 oraz 12 ww. Regulaminu.

Jestem: *
 
posiadam zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się w jednym z zawodów:
technik eksploatacji portów i terminali lub
technik lotniskowych służb operacyjnych,
zawierające oświadczenie o ważnym orzeczeniu lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu*

mam zgodę Rodzica/Prawnego opiekuna na udział w szkoleniu organizowanym przez Branżowe Centrum Umiejętności w przypadku ucznia niepełnoletniego*

Dodatkowe kryteria:

niepełnosprawność (zgodnie z przedstawionym orzeczeniem lekarskim wraz z oświadczeniem o możliwości uczestnictwa w kursie)

Uczęszczanie do klasy wyższej programowo:
Klasa I – 0,5 punktu
Klasa II - 1 punkt
Klasa III – 1,5 punktu
Klasa IV-V – 2 punkty

zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach Branżowego Centrum Umiejętności po raz pierwszy

potwierdzona dokumentem działalność pozaszkolna: naukowa, rozwojowa lub zawodowa związana z branżą lotniczą

 
posiadam zaświadczenie potwierdzające status studenta wraz z informacją o kierunku i roku nauki*

Dodatkowe kryteria:

niepełnosprawność (zgodnie z przedstawionym orzeczeniem lekarskim wraz z oświadczeniem o możliwości uczestnictwa w kursie)

potwierdzona dokumentem działalność pozauniwersytecka: naukowa, rozwojowa lub zawodowa związana z branżą lotniczą

zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach Branżowego Centrum Umiejętności po raz pierwszy

 
zaświadczenie pracodawcy o posiadanym statusie nauczyciela wraz z informacją o nauczaniu przedmiotów na kierunkach: technik eksploatacji portów i terminali lub technik lotniskowych służb operacyjnych*


zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach Branżowego Centrum Umiejętności po raz pierwszy

 
jestem osobą, która wykonuje zawód związany z dziedziną lotnictwa – należy dostarczyć oświadczenie o wykonywaniu zawodu związanego z branżą lotniczą
jestem osobą, która wykazuje wolę przekwalifikowania zawodowego - brak dodatkowych dokumentów

Dodatkowe kryteria:

niepełnosprawność (zgodnie z przedstawionym orzeczeniem lekarskim wraz z oświadczeniem o możliwości uczestnictwa w kursie)

potwierdzona dokumentem działalność: naukowa, rozwojowa lub zawodowa związana z branżą lotniczą

zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach Branżowego Centrum Umiejętności po raz pierwszy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w postaci adresu poczty elektronicznej w celu prowadzenia marketingu edukacyjnego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach polegającego na przesyłania mi informacji o planowanych podobnych kursach oraz zbliżającym się terminie upływu ważności moich uprawnień za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
A+
A-
X